El govern de Santa Coloma de Gramenet i la exinterventora

25 02 2010

Les disputes entre el govern de Santa Coloma de Gramenet i la exinterventora han estat objecte d’aquest blog. Com ja sabeu, la exinterventora em va comunicar que rectifiqués el post on parlava d’ella i de la seva gestió. En aquell post volia posar l’accent en la professionalitat dels membres d’una Administració.

Fruit de les pressions, vaig repassar les informacions i vaig fer un post de rectificació.

Avui surt una notícia de l’Ajuntament de Santa Coloma on el govern es defensa de les acusacions que l’exinterventora fa a Joan Carles Mas de prevaricació i coacció. El govern considera aquestes pressions d’inadmissibles.

En l’últim punt de la notícia, el govern apunta “que l’actitud i postura de la ex-interventora no ens sorprèn; és aquesta des de que l’alcaldessa va fer efectius diferents canvis de reestructuració tècnica del consistori, el passat 19 de novembre, amb l’objectiu de reforçar el bon funcionament de l’Ajuntament i per enfortir el control econòmic municipal.”

Considero que el nomenament d’un interventor amb habilitació nacional parla a favor de la transparència i del control de la gestió econòmica de l’Ajuntament, ja que els habilitats nacionals tenen un estatus de protecció dins de l’Administració -només poden ser destituïts per “resolució del conseller o de la consellera de Governació i Administracions Públiques, adoptada en virtut d’un expedient disciplinari incoat i tramitat d’acord amb les disposicions legals aplicables” (art. 24.5, decret 195/2008)- que els fa que no tinguin “pressions polítiques” per realitzar la seva tasca.

És possible la transparència a la Tresoreria?

18 12 2009

En una sessió recent del Màster de Gestió Pública Avançada que estic cursant, la Subdirectora General de Tresoreria de la Generalitat de Catalunya, la Sra. Isabel de Diego i Levy-Picard, ens va presentar la seva tasca com a tresorera i ens va presentar l’interessantíssima eina del cash-pooling que apliquen a la Generalitat, que permet compensar els saldos de les diferents entitats de la Generalitat.

El funcionament de la Tresoreria, segons la Subdirectora, està tot informatitzat i automatitzat, arribant a tenir una previsió diària, setmanal, mensual, trimestral i anual dels ingressos i pagaments que realitza tota la Generalitat de Catalunya.

Un dels serveis que ofereix és el d’informació als creditors sobre els pagaments de la Generalitat de Catalunya. És un servei que permet saber en quin estat el pagament que s’ha d’efectuar i és consultable a través d’Internet.

La política que segueixen per fer els pagaments és, segons la Subdirectora, totalment transparent. Apliquen dos principis: la disposició de líquid i l’ordre d’entrada.

Ara bé, quina és la informació disponible pel ciutadà, empresa o altre sobre l’estat de la Tresoreria de la Generalitat? Aquesta pregunta la vaig formular a la Subdirectora i em va respondre que actualment no s’havien plantejat aquest supòsit, que ningú havia demanat aquesta informació.

Òbviament, vaig formular la pregunta apuntant que s’ha d’efectuar un compliment escrupulós de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal. També vaig emmarcar la pregunta en un dels nous valors públics en la gestió pública: la transparència.

Vosaltres, què n’opineu? És possible aplicar transparència en la Tresoreria de la Generalitat? És possible aplicar transparència en sectors tant sensibles com són les tresoreries (pagaments i ingressos)?

En la meva modesta opinió, jo crec que sí. Crec que els ciutadans (empreses, investigadors, creditors encara no vinculats…) han de poder saber com paga la Generalitat i com es realitzen.